Texts

__________________________EMOTIONS

_FUNCTION OF SPIRITUALITY

_____________________________________________________
Monika Fürch alias Oskopia Kaleid, 2001